Postiaux

Volvo

Contact

Showrooms

Algemene voorwaarden

Art. 1. §1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van elk voorstel, aanbod, verrichting of factuur van, alsook op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met POSTIAUX NV (m.i.v. de verkoop of aankoop van tweedehands personenwagens, vrachtwagens, wisselstukken en andere gelijkaardige producten, alsook alle dienstverleningen met betrekking tot de producten, al dan niet uitgevoerd met garantie), behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling van POSTIAUX NV. Behoudens bewijs van het tegendeel, bevestigt de klant door uitvoering van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. §2. De klant erkent en aanvaardt dat uitsluitend de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden van POSTIAUX NV van toepassing zijn en dat de eventuele eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden volledig uitgesloten worden.

Art. 2. POSTIAUX NV heeft het recht om de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden steeds te wijzigen mits het voorafgaand akkoord van de klant (hetgeen o.a. kan bewezen worden door de verdere uitvoering van de overeenkomst), zoals doch niet beperkt tot het aan de klant doorrekenen van iedere wijziging in de kostenstructuur, alsook iedere wijziging in de prijsstructuur gehanteerd door de constructeur of de invoerder, zolang het verschuldigde bedrag nog niet gefactureerd werd.

Art. 3. §1. De betaling naar aanleiding van een koopovereenkomst van personenwagens of vrachtwagens gebeurt contant op het ogenblik van hun levering en dit op de maatschappelijke zetel van POSTIAUX NV, onverminderd het recht van POSTIAUX NV om de betaling van een voorschot van de klant te eisen. De betaling van alle andere door de klant verschuldigde bedragen (n.a.v. de levering van andere producten of het verstrekken van diensten) gebeurt ten laatste op het ogenblik van afhaling van de producten door de klant of binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. §2. Alle geleverde producten blijven eigendom van POSTIAUX NV, zolang de klant niet de volledige prijs, met inbegrip van alle eventuele interest en aanhorigheden heeft betaald. De klant kan derhalve op geen enkele wijze over de nog niet betaalde producten beschikken. §3. POSTIAUX NV beschikt over een retentierecht op het betrokken voertuig indien en zolang enige vordering van POSTIAUX NV niet integraal is voldaan.

Art. 4. §1. De levering van de producten heeft steeds plaats op de maatschappelijke zetel van POSTIAUX NV. Indien de klant het bestelde product niet in ontvangst neemt binnen de 15 kalenderdagen na de verzending van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven, heeft POSTIAUX NV het recht om stallingskosten gelijk aan 25 euro per dag aan te rekenen tot op de datum van effectieve ophaling en/of de overeenkomst te ontbinden lastens de klant en een vergoeding te eisen forfaitair bepaald op 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van POSTIAUX NV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. §2. Dezelfde stallingskosten kunnen onder dezelfde modaliteiten aangerekend worden indien het voertuig na het uitvoeren van de bestelde diensten niet tijdig afgehaald wordt. §3. De niet naleving van de vooropgestelde uitvoeringstermijn van werken door POSTIAUX NV verleent de klant geen enkel (vorderings)recht lastens POSTIAUX NV. Aldus heeft de klant noch het recht om de overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het goed te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen §4. Gezien de permanente evolutie in de autosector, behoudt POSTIAUX NV zich het recht voor een product te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde product, voor zover hieruit geen nadeel voortvloeit voor de klant (o.a. wanneer het bestelde product niet meer leverbaar is, dan wel vanwege een wijziging in de prijs). §5. Niettegenstaande het bepaalde van artikel 3, §2 en §3, gaan alle risico’s met betrekking tot de geleverde producten over op de klant vanaf de levering.

Art. 5. §1. De geleverde producten, alsook de gepresteerde diensten zijn enkel gewaarborgd overeenkomstig de waarborg door de constructeur toegekend, en dit binnen de grenzen door deze laatste omschreven. §2. Klachten met betrekking tot facturen of de niet conformiteit van de geleverde producten met bestelde producten moeten, onverminderd artikel 4, §3, aangetekend en gemotiveerd binnen de 15 kalenderdagen volgend op de factuurdatum of levering aan POSTIAUX NV gemeld worden op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.

Art. 6. POSTIAUX NV is enkel aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit haar opzet of zware fout, de schade die voortvloeit uit de zware fout van haar aangestelden of de schade die het gevolg is van het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen van de overeenkomst. POSTIAUX NV is nooit aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade of in geval van overmacht. De aansprakelijkheid van POSTIAUX NV is steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar daadwerkelijk uitkeert of bij ontstentenis daaraan de prijs van de geleverde producten en/of diensten, onverminderd bepalingen van dwingend recht.

Art. 7. Bij ontstentenis van integrale en tijdige betaling, heeft POSTIAUX NV vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op (i) verwijlrenten op het factuurbedrag aan een intrestvoet van 10% en (ii), op voorwaarde dat de klant geen consument is, een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimumbedrag van EUR 75,-, onverminderd het recht van POSTIAUX NV om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Daarnaast worden bij ontstentenis aan tijdige en integrale betaling van één of meer facturen, alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

Art. 8. POSTIAUX NV heeft het recht om alle bedragen die zij aan de klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de klant aan POSTIAUX NV verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn.

Art. 9. Eventuele toegestane commerciële kortingen gelden slechts voor de facturen betaald binnen de termijn daartoe speciaal aangegeven in bijzondere voorwaarden. Wanneer zulke termijn niet uitdrukkelijk vermeld wordt, geldt de termijn vermeld in artikel 3, §1 . Bij overschrijding van deze termijn wordt het totale bedrag van rechtswege opeisbaar. Financiële kortingen zijn onder geen beding van toepassing.

Art. 10. Alle kopijen en e mailberichten door POSTIAUX NV opgesteld worden geacht bewijskracht te hebben zoals originelen.

Art. 11. § 1. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken. Uitsluitend POSTIAUX NV (of haar eventuele onderaannemers) heeft het recht om beeld- en/of geluidsopnames te maken. § 2. De klant aanvaardt dat POSTIAUX NV alle maatregelen neemt om het maken van beeld- en/of geluidsopnames onmogelijk te maken zolang zij (of haar eventuele onderaannemers) het voertuig onder zich houdt, bijvoorbeeld door het uitschakelen, deactiveren en/of ontkoppelen van opnameapparatuur. De klant doet definitief en onherroepelijk afstand van alle rechten, vorderingen en aanspraken (bijvoorbeeld op schadevergoeding) lastens POSTIAUX NV met betrekking tot beeld- en /of geluidsopnames (bijvoorbeeld in verband met het uitschakelen, deactiveren of ontkoppelen van opnameapparatuur). § 3. De klant aanvaardt dat eventuele beeld- en/of geluidsopnames van de periode waarin POSTIAUX NV (of haar onderaannemers) het voertuig onder zich houdt en die niet gemaakt zijn door POSTIAUX NV (of haar onderaannemers) niet in rechte en niet daarbuiten kunnen worden gebruikt (bijvoorbeeld door ze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en haar Belgische omzetwetgeving). Voor het geval door of namens de klant toch beeld- en/of geluidsopnames zouden zijn gemaakt, verbindt de klant zich ertoe deze op eerste verzoek van POSTIAUX NV definitief en onherroepelijk te wissen en gewist te houden en zal de klant POSTIAUX NV integraal vrijwaren jegens alle rechten, vorderingen en aanspraken (bijvoorbeeld op schadevergoeding) die lastens POSTIAUX NV zouden worden gesteld (bijvoorbeeld wegens schending van intellectuele eigendomsrechten en/of bedrijfsgeheimen, door aangestelden van POSTIAUX NV ten gevolge van ongerechtvaardigde verwerkingen van hun persoonsgegevens, etc.).

Art. 12. POSTIAUX NV verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te respecteren. De privacy policy van POSTIAUX NV kan geconsulteerd worden via https://www.postiaux.be/nlbe/algemene-voorwaarden.

Art. 13. §1. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. §2. Op geen enkele wijze kan enig doen of nalaten van POSTIAUX NV of enige bepaling in de overeenkomst worden beschouwd als een afstand van recht ten nadele van POSTIAUX NV.

Art. 14. Elke betwisting tussen POSTIAUX NV en de klant wordt beheerst door Belgisch recht en valt onder de uitsluitende (territoriale) bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van POSTIAUX NV, onverminderd andersluidende bepalingen van dwingend recht en onverminderd het recht van POSTIAUX NV om de klant voor de rechtbank van de woonplaats of zetel van de klant te dagvaarden.